Proč nejsou Mormoni a svědkové Jehovovi křesťany

lds_temple

PDF

PROČ NEJSOU MORMONI A SVĚDKOVÉ JEHOVOVI KŘESŤANY

Proč to nejsou křesťané
„Bojím se ale, abyste se v mysli nenechali svést od prostotyoddanosti Kristu.“ —2 Korintským 11:3, NASB

Mormonské náboženství (oficiálně známé jako Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů) a organizace svědků Jehovových (též známá jako Strážná věž) mají společné základní učení: Tvrdí, že se křesťanství po smrti novozákonních apoštolů zvrhlo. Prohlašují, že jedině prostřednictvím jejich náboženství Bůh obnovil ztracené a zkažené prvky křesťanské víry, aby si ti, kdo praktikují jejich náboženství, přivlastnili nejčistší podobu křesťanství.

Často bývají svědkové Jehovovi a Mormonští stoupenci dotčeni, když jsou napadáni nečleny, že nejsou „křesťany,“ protože popírají mnohá dogmata původní křesťanská víry. S odůvodněním, že „věří v Ježíše Krista,“ se ptají, proč by je kdokoli měl považovat za „nekřesťany.“ Jako odpověď na tato tvrzení se ptáme:

lds_temple1. Jestliže je vyznání, že někdo „věří v Ježíše Krista,“ postačující k tomu, aby byl nazván „křesťanem,“ jak to uvedeme do souladu s Ježíšovým prohlášením v sedmé kapitole Matouše?

 

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane,‘ vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo.” —Matouš 7:21-23 (Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré citace Písma z Bible 21)

Je zřejmé, že lidé z Ježíšova varovného příkladu si mysleli, že jsou křesťany. Přestože konali mnoho skutků v Ježíšově jménu na důkaz své náboženské oddanosti, Ježíš je i tak odmítl tvrzením: „Nikdy jsem vás neznal.“ Vzhledem k Ježíšovu předchozímu varování o „falešných prorocích,“ kteří se vydávají za následovníky Ježíše Krista (verš 15), není divu, že nám Ježíš přikázal zkoumat „ovoce“ náboženských učitelů předtím, než je přijmeme za své (verš 20)? To nás přivádí ke druhé otázce:

2. Předpokládejme, že bychom my, evangelikální křesťané, tvrdili, že jsme „Mormoni,“ neboť „věříme v Ježíše Krista,“ ale popírali bychom Knihu Mormon a učili, že Joseph Smith byl falešným prorokem. Jak by se cítil Mormon, kdybychom tvrdili, že jsme „Mormoni,“ a přitom odmítáme základní dogmata, která tvoří náboženství Mormonů?

Stejně tak by se Mormonům ani svědkům Jehovovým nelíbilo, kdyby někdo tvrdil, že je stoupencem jejich náboženství, ale odmítal by základní dogmata jejich víry, jako se to děje pravým křesťanům. Následující tabulka rozebírá mnohé křesťanské doktríny, které svědkové Jehovovi a Mormoni buď popírají, anebo překrucují:

 

UČENÍ

BIBLE

MORMONI

SVĚDKOVÉ JEHOVOVI

 

BŮH

 *1 Věčný Bůh – (Iz 43:10-11; 44:6,8) ve 3 osobách: Otec – Fil 2:11, Syn – Jan 1:1, Duch svatý – Skutky 5:3-4* Duchovní podstata, která naplňuje nebe a zemi a není člověkem – Jan 4:24; 1 Král 8:27; Ozeáš 11:9  * 3 oddělení BohovéUčení proroka  Josepha Smithe, Joseph Fielding Smith, 1976, str. 370* Bůh není vždycky Bohem. Není duchem, nýbrž je „vysoce postaveným člověkem”Učení proroka Josepha Smithe, str. 345-346; D&C 130:22; Mesiáš Milénia, McConkie, str. 77  * Ježíš je nižším „bohem“ pod jediným pravým Bohem Jehovou.Rozmlouvat z Písem, str. 113* Duch svatý není osoba, nýbrž Boží „činná síla“Měl bys věřit v Trojici?, str. 20

 

JEŽÍŠ KRISTUS

 * Věčný Bůh a Syn – Jan 1:1-3,18; Fil 2:5-9; Jan 20:28; Žid 1:8; Žid 7:3; Iz 9:6; Jan 8:58; Kol 2:9; 2 Pt 1:1, Tit 2:13; Jan 5:18; 19:7* Bůh Stvořitel „všeho“ včetně andělů a Lucifera – Jan 1:3; Kol 1:15-17; Jan 8:23; Žid 1:5,13; 2:5,8; 4:16-17*Uctíván jakožto Bůh – Žid 1:6; Jan 5:23; 14:14; Zjev 5:11-14* Vzkříšen jako člověk ve svém oslaveném fyzickém těle – Jan 2:18-22; Skutky 17:31* Jeho krev je dostatečná k přikrytí „všeho“ hříchu včetně vraždy – Žid 7:25; 1 Jan 1:7,9; 1 Tim 1:13-15; srov. Skutky 8:1  * Ježíš získal své božství a spásu za své zásluhy Mormonské učení, McConkie, str. 129; Smrtelný Messiáš, sv. 4, str. 434* Bojoval s Lciferem, svým „duchovním bratrem“, za pomazání na Spasitele Principy evangelia str. 17-18* Určité hříchy Ježíšova krev nemůže usmířit – včetně vraždy Učení o spasení, sv. 1, str. 134-135  * Stvořený anděl, který je „božský“ jako „mocný bůh“ vedle Boha Jehovy (ne však jemu roven) Rozmlouvat z Písem, str. 113, 119* Ježíš není hoden modlitby či uctíváníHlubší pohled na Písma, sv. 1, str. 1234; Strážná věž, 15. prosince 1994, str. 24-25* Vzkříšen jako archanděl Michael v duchovním, ne lidském, těleMůžeš žít navždy v pozemském ráji, str. 21, 144-145; Království je blízko, 1944, str. 258

 

EVANGELIUM

 * Evangelium = smrt, pohřeb, vzkříšení Ježíše Krista – 1 Kor 15:1-4* Zdarma dar věčného života jen vírou v Ježíše Krista (bez ohledu na skutky osobních zásluh) – Řím 4:4-6; 6:23; 10:9; 11:6; Ef 2:8-10; Iz 64:6; Fil 3:9* Věčný úděl buď v nebi anebo v pekle – žádná druhá šance – Žid 9:27; Mat 25:46; Zjev 20:12-15* Pouze ti, kdo důvěřují samotnému biblickému Ježíši, budou spaseni. Proto bude „spaseno“ jen „malé množství“ – Jan 14:6; Mat 7:13-14* Duchovní autorita pro adopci z rodiny satana do rodiny Boží je dána „každému,“ kdo věří v Ježíše Krista – 1 Jan 5:1; Jan 1:12  * Evangelium = Víra v Ježíše Krista + skutky poslušnosti mormonským evangelijním „zákonům” Zázrak odpuštění, Spencer W Kimball, str. 6* Všichni lidé (bez ohledu na  náboženství či jeho nedostatek) budou „zachráněni,“ kromě těch, kdo opouštějí mormonskou víruJoseph Smith—Hledači pravdy, John A Widtsoe, str. 178; Mormonské učení, str. 778, 351* Nejvyšší úroveň spasení (t.j., věčný život) je pouze pro ty, kdo se podílejí na činnosti pro své spasení – 2 Nefi 25:23, Kniha Mormon; Zázrak odpuštění, str. 206; Mormonské učení, str. 669  * Evangelium = Víra v Boha Jehovu, Ježíše Krista a organizaci Strážná věž Strážná věž, 15. února 1983, str. 12* Víra v Ježíše Krista + skutky jsou požadovány, aby byl člověk hoden „odměny“ věčného životaStrážná věž, 15. srpna 1972, str. 492; 1. srpna 1992, str. 17* Ježíš jako prostředník, život v nebi a novozákonní duchovní adopce za Boží dítě je pouze pro 144 000 osobCelosvětová bezpečnost pod vládou Knížete pokoje, 1986, str. 10; Poznání, které vede k věčnému životu, 1995, str. 88; Rozmlouvat z Písem, 1989, str. 415

 

ČLOVĚK

 * Člověk je Božím stvořením, jehož „duch“ byl utvořen „v jeho nitru“ – ne v duchovním světě – 1 Kor 15:46; Jan 8:23; Zach 12:1* Ihned po smrti bude uvědomující si duše/duch křesťana přebývat s Bohem – 2 Kor 5:6-8; Fil 1:21-23; Zjev 6:9-10  * Fyzický potomek nadpozemských rodičů – nebeského Otce a nebeské Matky – v duchovním světěUčení o spasení, sv. 1, str. 97; Mormonské učení, str. 589* „V zárodku jsme bohové“ a „musíte se naučit, jak být Bohy…stejně jako to dělali všichni Bohové před vámi…“Učení Ezry Taft Bensona, str. 21; Učení proroka Josepha Smithe, str. 345-346* Druhá šance v „duchovním vězení“ pro ty, kdo neslyšeli mormonské „evangelium“ Principy evangelia, 1992, str. 292  * Duše člověka přestane po smrti existovat – žádné peklo Poznání, které vede k věčnému životu, str. 81-85* Druhá šance ve vzkříšení pro všechny, aby dokázali, že jsou hodni věčného života.Poznání, které vede k věčnému životu, str. 87-88

Mnozí lidé zapojení do těchto skupin jsou upřímní a bývají často těmi nejsympatičtějšími morálními lidmi, které lze potkat. Avšak jsou oklamáni podvodným náboženstvím, které vypadá na povrchu dobře, ale vede mnohé do duchovní temnoty. Nezáleží na tom, kolik článků „ovčího rouna“ si obléknou, když předvádějí dobré „skutky“ ve „jménu Ježíše Krista.“ Selže-li jejich doktrinářské „ovoce“ ve zkoušce, zakusí duchovní zkázu, která bude udělena těm, kdo následují „falešné proroky.“

„Ve tvém středu by se mohl objevit prorok…a nabízet ti nějaké znamení…se slovy: ‚Pojďme následovat cizí bohy (které jsi nepoznal)  a sloužit jim!’ Tehdy, i kdyby se stalo to znamení či div, o kterém ti říkal, neposlouchej jeho řeči….”—Deuteronomy 13:1-3

„K zákonu a svědectví: jestliže nemluví podle tohoto slova, je to proto, že v nich není žádné světlo.“ -Izajáš 8:20, KJV

„…prorok učící klam je onen ocas.… a ti, kdo se dají vést, jsou ztraceni.“ —Izajáš 9:15-16, Ekumenická Bible

3. Jestliže jsou Mormoni a svědkové Jehovovi „křesťany“ stejně jako my, proč posílají k našim dveřím misionáře, aby nás obrátili na svou víru?

Joseph Smith, Jr. (zakladatel mormonského náboženství) tvrdil, že se mu zjevil roku 1820 ve vidění nebeský Otec a Ježíš Kristus a prohlásili, že jsou „všechny“ křesťanské církve „špatné…že jsou veškerá jejich učení zavrženíhodná…že všichni tito vyznavači jsou zkažení….“ (Joseph Smith—Dějiny 1:19). Stejně tak svědkové Jehovovi tvrdí, že jsou všechny církve křesťanstva součástí falešného náboženství, Babylóna, a že každý musí „přijít do Jehovovy organizace [t.j. Strážná věž], aby byl zachráněn.”—Strážná věž, 15. listopadu 1981, str. 21

Není divu, že křesťané odmítají svědky Jehovovy a Mormony jako nekřesťany. Kdyby opravdu byli jen jinou odnoží či denominací křesťanů, proč by posílali misionáře ke dveřím křesťanů, aby je přiváděli do svých náboženských skupin? Kdyby skutečně byli součástí křesťanů, proč by se starali, aby získaní konvertité nebyli křesťany? Aby zdůraznila mormonské znepokojování křesťanstvem, prohlašuje Kniha Mormon v 1 Nephi 14:10:

„A on mi řekl: Hle, jsou zachovány pouze dvě církve; jedna je církví Beránka Božího a ta druhá je církví ďábla.…“—1 Nephi 14:10

Mormonům, kteří tvrdí, že jsou křesťany stejně jako my, pokládáme následující otázky:

  • Která církev je vaší církví podle Knihy Mormon? Pokud je vaší církví „církev Beránka Božího,“ nečiní tento verš z vaší církve „církev ďáblovu“? Jestliže tedy, podle Mormonů, je naše církev „církví ďáblovou,“ jak můžete upřímně tvrdit, že jste křesťané stejně, jako jsme jimi my?

V kontextu nepochybně Kniha Mormon tvrdí, že křesťanské církve společně tvoří „ďáblovu církev.“ Předešlý verš (1 Nephi 14:9) hovoří o „veliké a ohavné církvi, kterou založil ďábel,“ a  1 Nephi 13:26 neztotožňuje tuto „ohavnou církev“ s ničím jiným než s církví, která vlastnila Bibli poté, co byla získána z rukou původních apoštolů.

Oproti tvrzení svědků Jehovových a Mormonů, kteří trvají na tom, že je zapotřebí znovu zavést opravdové křesťanství, neboť došlo k naprostému odpadnutí od původní víry, Ježíš prohlásil: „…postavím církev svou a brány pekel ji nepřemohou“ (Matouš 16:18). Vzhledem k tomu, že Ježíš slíbil, že svou církev ochrání, jak by mohla křesťanská církev odpadnout natolik, že by bylo zapotřebí vytvořit nové náboženství, aby došlo na zemi k jejímu obnovení? Apoštol Pavel varoval před těmi, kdo budou překrucovat pravdu, aby strhli učedníky „za sebou“:

„Vím, že po mém odchodu mezi vás přijdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I z vás samotných povstanou lidé, kteří budou překrucovat pravdu, aby strhli učedníky za sebou.“—Skutky 20:29-31

Vskutku bychom udělali dobře, kdybychom dbali slov Písma a všechno si prověřili předtím, než zavítáme do stáda „křesťanů;“  prověřili si všechny církve, které tvrdí, že jsou věrné Kristu.

Všechno prověřujte; dobrého se držte.“—1 Tesalonickým 5:21

„Žasnu, jak rychle se uchylujete od Toho…k jinému evangeliu. Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo. Kdyby vám kdokoli – ať už my sami nebo třeba anděl z nebe – kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať je proklet!“—Galatským 1:6-8

VÍCE INFORMACÍ VIZ:

  FAKTA, O KTERÝCH SPOLEČNOST STRÁŽNÁ VĚŽ NECHCE, ABYSTE VĚDĚLI

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: English Spanish Portuguese, Portugal Twi

Author: Webmaster