MODLIL JSEM SE, ABYCH PŘIJAL JEŽÍŠE, A CO TEĎ? — Měl bych se připojit k církvi? Jak poznám Boží vůli a vyhnu se Satanovým podvodům?

Mountain Stream

MODLIL JSEM SE, ABYCH PŘIJAL JEŽÍŠE, A CO TEĎ? — Měl bych se připojit k církvi? Jak poznám Boží vůli a vyhnu se Satanovým podvodům?

Odříkal jsem vzorovou modlitbu z vašeho webu, abych přijal Ježíše do svého srdce, a teď bych rád věděl, co mám dělat.  Záleží na tom, do které křesťanské církve zajdu (Metodistické, Lutherské, Apoštolské, apod.)?  Bude vadit, když si žádnou nevyberu a budu jenom číst a studovat Bibli a denně se modlit bez účasti na nedělních bohoslužbách? Jak poznám, jestli odpovědi na mé modlitby přichází od Boha nebo od Satana? Dokáže Satan napodobit pocit pokoje? Po vyřčení navrhované modlitby z vašeho webu necítím žádný rozdíl. Již jsem obdržel odpovědi na modlitby, kdy jsem slyšel konkrétní odpověď a potom jsem cítil pokoj a věděl jsem, jakou odpověď jsem obdržel. Například jednou jsem se rozhodoval, zda bych měl zůstat ve svém bydlišti, anebo se přestěhovat, a byl jsem z toho celý rozhozený. Několik dní jsem se za to modlil a za pár dní jsem ve své mysli uslyšel slova: „měl bys zůstat“, a potom jsem cítil pokoj a netýkalo se to čistě jenom toho, zda zůstat či odejít – zůstal jsem.  A tak věřím v moc modlitby a věřím v Boha a v jeho Syna Ježíše Krista. Věřím, že Kristus za naše hříchy zaplatil a věřím, že nás Bůh velmi miluje. Tolik toho vím. Ve všech ostatních věcech jsem opravdu zmaten.”

NAŠE ODPOVĚĎ:

Milý příteli,

Děkuji ti, že se sdílíš se svou modlitbou za přijetí Krista, která je uvedena na našem webu. Ptáš se na velmi prospěšné věci, což naznačuje, že máš opravdovou touhu žít život, ze kterého má Bůh potěšení. Hledání Boží vůle pro život je prvním krokem a je znamením, že jsi skutečně učinil Ježíše Pánem svého života (Římanům 10:9).  Vítej do Boží rodiny!

Ptáš se, zda jsou vyslyšené modlitby vždycky doprovázené pociťováním pokoje, když jsou Bohem schváleny. Často nám Bůh dává pokoj, když nás vede správným směrem, ale nebývá to vždy pravidlem. Budou chvíle, kdy Bůh zadrží předání pocitů pokoje, protože nás učí žít vírou v důvěru Jeho Slova (Bible), ať to tak pociťujeme, nebo ne. Uvažuj o následujících příkladech z Písma:

 1. Noe poslechl Boha ze „strachu“ a ne kvůli „pokoji“.

Věrou, napomenut jsa od Boha Noé o tom, čehož ještě nebylo viděti, boje se, připravoval koráb k zachování domu svého…“  —Židům 11:7 1.

 1. Abramovi bylo přikázáno, aby odešel, aniž by se cítil zajištěný, pokud šlo o to, kam půjde.

„Vírou Abraham poslechl Boží volání, aby šel na místo, jež měl dědičně získat. Přestože nevěděl, kam jde, vydal se na cestu.“ —Židům 11:8 2.

 1. Sára se řídila Božím slibem a porodila syna, přičemž pociťovala nevíru.

„Na to host řekl: Za rok touto dobou se k tobě jistě vrátím a hle, tvá manželka Sára bude mít syna! Sára však poslouchala vzadu u vchodu do stanu… Sára se v duchu zasmála: Teď, když jsem sešlá stářím, mám zakusit rozkoš? Navíc, můj pán je stařec!—Genesis 18:10, 12

„Vírou také neplodná Sára i přes svůj pokročilý věk přijala moc k početí potomka, přesvědčena o věrnosti Toho, který dal zaslíbení.“—Židům 11:11

JAK ROZPOZNAT SATANOVY PODVODY:

Bible nás varuje, abychom nedůvěřovali porozumění či pocitům svého srdce (Přísloví 3:5; Jeremiáš 17:9), protože naše srdce je zavádějící a Satan obchází okolo se svými klamavými duchy, kteří dokáží napodobit Boží znamení (Exodus 7:8-12) a dát falešné pocity pokoje, když se pokoušejí otupit náš úsudek, abychom přijali jeho klam (1. Petr 5:8; 1. Timoteus 4:1; Matouš 24:24).  Uvaž, jak Satan dokázal podvést Evu, aby odhlédla od Božího Slova a přihlédla ke svým pocitům. Vždy můžeš poznat, že čelíš Satanovu podvodu, když tě přesvědčuje:

 1. O otázce pravdivosti Božího Slova:

„Nejchytřejší …byl had. Ten řekl ženě: Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? …Na to had ženě řekl: Určitě nezemřete!“ —Genesis 3:1, 4

 1. Abys spoléhal na své pocity:

“Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom žádoucí k nabytí rozumu…“ —Genesis 3:6a

 1. Abys neposlechl Boží Slovo:

„…vzala z jeho ovoce a jedla. Dala  i svému muži, který byl s ní,  a také on jedl.“ —Genesis 3:6b

Pokud se naučíš rozpoznávat tyto tři Satanovy taktiky, budeš schopen Satanův podvod ihned zpozorovat. Proto Bible zdůrazňuje důležitost důvěry v Boží Slovo a Jeho Pravdu, a ne ve tvé pocity. Až učiníš vědomé rozhodnutí poslouchat Boží Slovo místo svých pocitů, zjistíš, že se tvé pocity brzy nechají vést. Jak graficky znázorňuje následující obrázek, pokud toužíme na naší křesťanské cestě jít kamkoli, musíme vždy klást důraz na naši víru (benzín) v Boží Slovo (kamión) a ne na naše pocity (přívěsný vozík):

truck-trailer-czech

 

„(Nebo ovoce Ducha záleží ve vší dobrotě, a spravedlnosti, a v pravdě,) O to stojíce, což by se dobře líbilo Pánu.“ —Efezským 5:9-10 3.

„Nebo skrze víru chodíme, ne skrze vidění.“ — 2. Korintským 5:7 4.

JAK NALÉZT BOŽÍ VŮLI:

Hledání Boží vůle a učení se, kterak naslouchat jeho hlasu, je jedním z nejdůležitějších aspektů každodenního života křesťana. Biblická studie od Henry T. Blackaby & Claude V. King, nazvaná Zakoušení Boha: Poznávání a činění jeho vůle, pojednává o čtyřech způsobech, kterými k nám dnes Bůh mluví:

1. Bible: „Když Duch zaměřuje mou pozornost na pravdu, jak uvádím dále, rozjímám nad ní a přizpůsobuji jí svůj život.“ (p. 83)5. 

Všecko, co potřebujeme k životu a k zbožnosti, nám darovala jeho božská moc, když jsme poznali Toho,  který nás povolal ve své slávě a ušlechtilosti.“ —2. Petr 1:3

„Kniha tohoto Zákona ať se nevzdálí od tvých úst, ale přemítej o něm dnem i nocí, abys pečlivě dodržoval vše, co je v něm psáno. Tehdy budeš mít na svých cestách úspěch a tehdy se ti bude dařit.“ —Jozue 1:8

„Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.“—2. Timoteus 3:16-17

2. Modlitba: „Modlitba je vztah, nejen náboženská činnost… Jestliže mé skutky a modlitba směřují jedním směrem, a vidím, že Bůh koná své dílo v jiném směru, potom přizpůsobím svůj život tomu, co činí Bůh.“ (pp. 87, 92)

O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“ —Filipským 4:6-7

3. Okolnosti: „Je nezbytné, abys pochopil své špatné a těžké situace z Boží perspektivy… Ježíš vždy pátral po tom, kde koná Otec, a přidával se k Němu.“ (pp. 95-96)

„Ježíš jim odpověděl: Amen, amen, říkám vám: Syn nemůže sám od sebe dělat nic, jedině to, covidí dělat Otce. Cokoli dělá on, to podobně dělá i Syn.“ —Jan 5:19

„Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému, totiž těm, které povolal podle svého záměru.“— Římanům 8:28

Abychom nalezli Boží vůli pro své situace, musíme se ptát Boha na Jeho pohled, hledat, kde Bůh koná, a přidat se k Němu. Nesmíme Boha obviňovat, když Ho poslechneme a věci se nevyvíjejí tak, jak si myslíme, že by se vyvíjet měly.  Uvažuj nad příkladem Mojžíše. Když šel poprvé za Faraonem, aby mu předal Boží nařízení, že má nechat Izrael odejít, Faraon odmítl a přidal Izraeli další břemena (Exodus 5-6).  Tato situace Mojžíše natolik odradila, že obvinil Boha (Exodus 5:22-23) a chtěl to vzdát (Exodus 6:12), ale Bůh měl s Mojžíšem trpělivost. Zjevil Mojžíši své záměry s touto situací (Exodus 7:1-5). Potom, poslušen Boha, Mojžíš pokračoval a vyvedl Boží lid z egyptského otroctví (Exodus 7:6; 12:33-36).

4 Církev:  „Jelikož jsem závislý na církvi, jsem závislý v církvi na druhých, aby mi pomohli porozumět Boží vůli.“ (p. 105)

„Věnujme se jedni druhým, povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům a neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Raději se napomínejme,a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den.“ — Židům 10:24-25

JAK NAJÍT DOBROU CÍRKEV

Ptáš se, jestli je důležité vstoupit do církve, a pokud ano, kterou denominaci si vybrat (Metodisty, Luterány, Apoštolskou, apod.).  Vzhledem k tomu, že naše spasení je zcela závislé na naší osobní víře v Ježíše Krista a každodenním rozvíjení osobního vztahu s Kristem prostřednictvím studia Bible a vedení Jeho Ducha svatého, někdo může pociťovat, že připojení se k církvi a docházka do církve není nezbytně nutná. Avšak Bible nám dává jasné pokyny, jak je důležité být spojen s místním společenstvím křesťanských věřících (Židům 10:24-25).  Písmo vysvětluje, že Duch svatý dává každému křesťanu duchovní „dar,“ aby jej používal v církevním prostředí při službě ostatním věřícím (1. Korintským 12:1-11). Tento „dar“ určuje, jaké má kdo místo v „těle“ Kristově (1. Korintským 12:12-31).  Jakožto křesťanský služebník druhých je každý věřící vyzýván, aby rostl a dospěl ve víře.

„To on rozdal své dary – apoštoly, proroky; evangelisty; pastýře a učitele – pro přípravu  svatých k dílu služby, aby se Kristovo tělo budovalo, abychom nakonec všichni dospěli k jednotě víry a poznání Božího Syna, k dokonalému lidství, k plné míře Kristovy dospělosti. Nesmíme proto nadále zůstat nemluvňaty zmítanými a unášenými kdejakým poryvem učení, lidskou prohnaností a vychytralým sváděním k bludu. Místo toho máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou.“—Efezským 4:11-15

Jak tedy najít zdravou církev? Záleží na tom, kterou křesťanskou denominaci si zvolíš?  Mezi denominacemi křesťanských církví existuje pár nezávažných rozdílů. Mnohé spočívají v obměnách konání pobožnosti a postupů při křtu. Např. shledáš, že liturgické církve jako je Lutherská, Presbyteriánská, Českobratrská, Římskokatolická, Pravoslavná, Starokatolická, Metodistická a některé Reformované církevní denominace praktikují „křest nemluvňat“ (úkon křtu dětí, který dítěti dodá zvláštní Boží „milost“), zatímco jiné denominace jako je Baptistická, Apoštolská, Křesťanské sbory a nedenominační Slovo života křest nemluvňat odmítají a konají „požehnání dětem“ a „křest věřících“ (kdy jsou děti odevzdány Pánu, ale nejsou pokřtěné, dokud nedosáhnou věku, kdy jsou již zodpovědné učinit vědomé rozhodnutí ohledně víry).

Pokud jde o konání pobožnosti, jednotlivé církve se liší, a to od tradičního liturgického pojetí až k moderním bohoslužbám. Mnoho tradičních bohoslužeb je spjato s formálními modlitebními knížkami a/nebo knihami hymnů a vedou je varhany, klavír a/nebo sbor. Moderní bohoslužby se často skládají z chválících refrénů a rozličných tradičních hymnů vedených chválící skupinkou, kytarou a bubny.  Všechny tyto rozdíly jsou záležitostí preference a nezáleží na nich, pokud je správně vyučováno Boží Slovo a pokud jsou křesťané povzbuzováni a vystrojováni ke službě svému společenství v lásce a pravdě Kristově.

Jak poznáš, vzhledem ke všem rozdílným charakteristikám křesťanských církví, ke které církvi či denominaci se máš přidat? Chceme tě povzbudit, abys navštívil mnoho rozdílných denominací a nedenominační církve a zjistil, které bohoslužby ti vyhovují co nejvíce. Je důležité, abys při svém hledání uplatnil čtyři principy, o nichž jsme se zmínili, když jsme popisovali, jak nalézt Boží vůli pro svůj život. Sestavili jsme následující seznam otázek a návrhů, které jsou na těchto čtyřech principech založeny, abys je použil jako průvodce, až budeš jednotlivé křesťanské církve hodnotit:

1. Bible: Obstojí učení a praktiky této církve při testu Písmem? (Izajáš 8:20)?

 • Jak tato církev, kterou hodnotíš, pohlíží na Bibli?  Věří, že Boží Slovo se v Bibli zcela zachovalo (Matouš 24:35)? Nebo si přidávají další knihy, aby objasnili a přidali učení, o kterém tvrdí, že v Bibli chybí?
 • Jaké je jejich vyznání víry?  Věří, že Bůh je Trojice, která zahrnuje tři osoby (Otce, Syna a Ducha svatého), které jsou ve své osobnosti odlišní, avšak jsou jedním Bohem
  (Matouš 28:19)? Věří, že Ježíš je Bohem (Jan 1:1; 20:28)? Nebo z Něho dělají stvoření Boha Otce? Čemu věří ohledně Evangelia Ježíše Krista? Zdůrazňují, že člověk je hříšný a že není hoden ani schopen přijít k Bohu jinak, než skrze víru v krev Ježíše Krista, aby byl spasen?
 • Klade silný důraz na křesťanský život orientovaný na milost a naplnění Duchem (Římanům 6-8), kdy jsou lidé povzbuzováni, aby přišli k Bohu „tací, jací jsou“, aby je učinil spravedlivými „skrze Kristovu krev“? Nebo vyzdvihují striktní dodržování zákona v atmosféře zaměřené na výkony, kde je po lidech požadováno, aby se sami učinili „přijatelnými“ před přijetím do skupiny, a kde jsou ovládáni vysokým standardem lidských pravidel, která „jdou nad to, co je napsáno“6.  v jasném biblickém vyučování (1. Korintským 4:6; 2. Jan 1:9; Lukáš 11:46)? Zdůrazňují vzájemnou křesťanskou lásku (Efezským 1:15-16) vyváženou duchovní kázní, pokud je nezbytná (1. Korintským 5:1-5, 9-13; 2. Korintským 5:5-8; Lukáš 15:11-32)? Nebo zakazují jakoukoli komunikaci s těmi, kdo odcházejí nebo jsou vyloučeni kvůli „nehodnosti“ (2. Korintským 5:5-8)?
 • Vedou řádné církevní bohoslužby, spočívající v solidním výkladu každého verše (1. Korintským 14:19, 26; Skutky 2:42) a v učení, které se drží biblického kontextu (2. Timoteus 2:15)? Nebo se zabývají bezbožnými a pošetilými diskusemi (2. Timoteus 2:16), překrucováním Písma (2 Peter 3:16) a chaotickými bohoslužbami, kde lidé hovoří v jazycích, aniž by byl výklad (1. Korintským 14:23, 27-28), a praktikují nebiblické činnosti jako „svatý smích“ a „zabití v duchu“ (neovladatelné padání a válení se po podlaze)? Pamatuj si, že jedním z ovoce ducha je „sebeovládání“ (Galatským 5:23). „Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak ať je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“ (1. Korintským 14:33).
 • Praktikují představitelé církve vedení službou s důrazem na službu vedenou zdola, laickými služebníky (Marek 10:42-45; Matouš 23:8-12; 2. Korintským 1:24)? Nebo vedoucí „panují nad stádem“ za přílišného ovládání v organizační struktuře svrchu dolů (Marek 10:42; Lukáš 22:25)?    …

2. Modlitba: Při hodnocení faktů, které ses o té církvi dozvěděl, žádej Boha o Jeho moudrost (Jakub 1:5):

 • Duchovní rozlišování: Existují nějaká nebiblická učení či praktiky, kterých si potřebuješ být vědom předtím, než svolíš ke členství? Žádej Boha, aby ti dal rozlišovací schopnost při porovnávání učení církve s Biblí.
 • Citlivost na vedení Duchem svatým: Žádej Boha, aby ti potvrdil, že do té církve patříš. Je to místo, kde Pán chce, aby ses k Němu připojil v Jeho díle? Toto potvrzení může přijít jako pocit pokoje, jako ujištění skrze něco, co je ti řečeno některým z členů církve, nebo jako myšlenka, která je oznámena při bohoslužbě či v modlitební prosbě, která je sdílena a/nebo zodpovězena ve společenství malé skupinky.

3. Skutečnosti: Mám se zde připojit k Bohu v Jeho díle (Skutky 2:42, 47)?

 • Koná zde Bůh? Jsou lidé spaseni a noví věřící povzbuzováni k růstu ve víře prostřednictvím osobního studia Bible a odborného osobního vedení a/nebo týdenních skupinek?
 • Jak se mohu připojit k tomu, co zde Bůh činí? Vyučuje ta církev, jak objevit své duchovní dary a jak své duchovní dary používat v církevním společenství? Je zde pro tebe místo, aby ses k církvi připojil a své zvláštní dary používal? Jak vítají církevní představitelé službu vedenou laiky?
 • Můžeš zde být zodpovědně veden, abys rostl a dospěl na své cestě? Jsou tu domácí skupinky a/nebo studia Bible, kde se můžeš spojit přímo s jinými věřícími v hlubokém učednictví Života Slova za odborného vedení?

4.  Církev: Je to společenství dospělých věřících, kterým můžeš důvěřovat (Přísloví 15:22)?

 • Přetékají lidé, s nimiž se setkáváš, láskou k Bohu, k Jeho Slovu a ke svým křesťanským bratrům a sestrám (Jan 13:35; Efezským 1:15; Matouš 7:16-20; 22:37-40)? Pociťuješ, že křesťané z této církve se o tebe skutečně starají a přijímají tě s Kristovou láskou?
 • Je to místo, kde se můžeš svěřit se svými nejhlubšími zápasy a kde můžeš obdržet bezpodmínečnou lásku a podporu? Můžeš důvěřovat představitelům církve, že ti dají radu od Boha v pokoře a mírnosti (Galatským 6:1)?  Jestliže někdo upadá do hříchu, jak s ním jednají? Pokud má ta osoba kající srdce, je přijata v lásce a s upřímnou podporou, aby jí usnadnili uzdravování, anebo je z církve vykopnuta bez jakékoli podpory, dokud se sama neučiní dostatečně „hodnou“ návratu (Matouš 9:12-13)?  

VÍCE INFORMACÍ VIZ:

KÝM JSEM? …PODLE BOHA – Tvé chování je motivováno tím, čemu věříš. Zjisti, kým jsi v Kristu, aby tvé chování začalo odrážet tvou novou identitu a aby ses naučil, jak žít vítězným křesťanským životem. – https://www.4witness.org/jehovahs_witness/who_am_i.php

SPASENÍ – Co je zapotřebí k získání věčného života? – Nauč se pět kroků, jak přijmout Krista a mít ujištění věčného života – https://www.4witness.org/jehovahs_witness/salvation.php

==========

1. Tato citace Písma je z Bible Kralické.
2. Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré citace Písma z Bible 21.
3. Tato citace Písma je z Bible Kralické.
4. Tato citace Písma je z Bible Kralické.
5. Tato, a následující, citace pod každým bodem jsou z knihy od Blackaby and King: Experiencing God: Knowing and Doing His Will workbook, 1990 (Lifeway Press, Nashville, TN).
6. 1. Korintským 4:6: “…abyste se na nás mohli poučit, co znamená ‘nejít nad to, co je psáno.’ Ať se tedy nikdo kvůli jednomu z nás nepovyšuje nad druhého.” citováno z Bible 21.

 

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: English Spanish Portuguese, Portugal

Author: Webmaster