Kým Jsem? …Podle Boha

bullets

KÝM JSEM? …PODLE BOHA

Tvé chování je motivováno tím, čemu věříš.  Jakmile si přisvojíš svou pravou identitu v Kristu a budeš důvěřovat tomu, co pro tebe Ježíš vykonal a tomu, co o tobě říká Bůh, kým jsi, tvé chování začne odrážet tvou novou identitu. Následující výčet je převzat z Living Free in Christ od Neila Andersona.

JSEM PŘIJAT…

Jan 1:12 Jsem Boží dítě.
Jan 15:15 Jsem přítelem Krista.
Římanům 5:1 Jsem ospravedlněn (prohlášen za spravedlivého).
1.Korintským 6:17 Jsem spojen s Pánem.
1.Korintským 6:19-20 Byl jsem koupen za cenu. Patřím Bohu.
1.Korintským 12:27 Jsem členem Kristova těla (církve).
Efezským 1:1 Jsem svatý.
Efezským 1:5 Jsem přijat za Boží dítě.
Efezským 2:18 Mám přímý přístup k Bohu skrze Ducha svatého.
Koloským 1:14 Jsem vykoupen a jsou mi odpuštěny všechny mé hříchy.
Koloským 2:10 Dosáhl jsem plnosti v Kristu.

JSEM ZABEZPEČEN…

Římanům 8:1-2 Jsem navždycky osvobozen od zavržení.
Římanům 8:28 Jsem si jist, že všechno napomáhá k dobrému.
Římanům 8:31-34 Jsem osvobozen od odsuzujících obvinění namířených proti mně.
Římanům 8:35-39 Nemohu být odloučen od Boží lásky.
2.Korintským 1:21-22 Jsem upevněn, posvěcen a mám Boží pečeť.
Koloským 3:3 Jsem skryt spolu s Kristem v Bohu.
Filipským 1:6 Jsem přesvědčen, že dobré dílo, které Bůh ve mně začal, bude dovedeno do konce.
Filipským 3:20 Jsem občanem nebes.
2.Timoteus 1:7 Neobdržel jsem ducha strachu, nýbrž síly, lásky a rozvahy.
Židům 4:16 Mohu v pravý čas nalézt milost a milosrdenství.
1. Jan 5:18 Jsem narozen z Boha a ten zlý se mne nemůže dotknout.

JSEM VÝZNAČNÝ…

Matouš 5:13-14 Jsem solí země a světlem světa.
Jan 15:1-5 Jsem větev pravého Vinného kmene, proudí mnou Jeho život.
Jan 15:16 Byl jsem vybrán a pomazán, abych nesl ovoce.
Skutky 1:8 Jsem osobním svědkem Ježíše Krista.
1.Korintským 3:16 Jsem Božím chrámem.
2.Korintským 5:17-21 Jsem služebníkem, který vybízí ke smíření s Bohem.
2.Korintským 6:1 Jsem Božím spolupracovníkem (viz též 1.Korintským 3:9)
Efezským 2:6 Jsem posazen spolu s Kristem v nebesích.
Efezským 2:10 Jsem Božím výtvorem.
Efezským 3:12 Smím přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou.
Filipským 4:13 Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.

 

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: English Spanish Portuguese, Portugal

Author: Webmaster