Co je sekta?

Prayer Group

PDF CO JE SEKTA? — Nejdůležitější skutečnosti, které byste měli vědět o sektách a ovládání mysliStručná definice sekty a objasnění, jak ovládá své členy

Sekta je jakákoli skupina, která se sama ustanovila za nejvyšší autoritu mezi Bohem a člověkem. Sekty tvrdí, že:

 1. Bible jako duchovní průvodce nestačí. Členům sekty je řečeno, že pro řádné porozumění Boží pravdy mají používat literaturu vydanou sektou.
 2. Vůdci skupiny jsou pro člověka Božím „komunikačním kanálem.“ Věrnost skupině je položena na roveň věrnosti Bohu.
 3. Ohledně světa podporují způsob myšlení: „my/oni,“ a tvrdí, že jsou jedinou skupinou, uvnitř které lze najít pravdu a konečné spasení, a že mimo tuto skupinu je „satanův svět.“
 4. Pochybnosti a kritika skupiny či vůdců nejsou povoleny. Často tvrdí, že „nezávislé myšlení“ je důkazem „pýchy“ a zpochybňuje Boha a jeho opatření pro život.
 5. Stoupenci jsou skupinou formováni, aby se zbavili osobní identity a přijali osobnost a vlastnosti charakteristické pro totalitu sekty.

Tabulka: Čtyři způsoby, kterými sekty ovládají své stoupence: **

CHOVÁNÍ INFORMACE MYŠLENKY EMOCE
Členům je řečeno kde a jak mají žít. Na Bibli je pohlíženo jako na nepostačujícího průvodce. Vůdci sekty určují, co je „pravda.“ Ohledně světa sekty podporují způsob myšlení: „my/oni“ a tvrdí, že mají duchovní převahu nad těmi, co jsou mimo sektu. Emocemi je manipulováno tak, aby bylo dosaženo nadměrného pocitu štěstí a/nebo smutku. Anebo jsou Emoce zcela odmítány, aby došlo k vytvoření stoické osobnosti.
Spojení s lidmi mimo skupinu je omezeno nebo neexistuje. Informace jsou zadržovány nebo zkreslovány. Slova typická pro sektu mají prosazovat ideologii sekty. Strach a vina mají ovládat Chování.
Vyžaduje se velká časová a/nebo finanční oběť. Zdroje, které skupinu kritizují, a zdroje mimo skupinu jsou zlehčovány. Má-li dojít ke kritice ideologie skupiny, jsou použity techniky, které vedou k zastavení takových myšlenek. Prorocká selhání vůdců sekty jsou sváděna na „nesprávné“ předpoklady následovníků.
Jídlo, pití, oblečení a/nebo účesy jsou předepsány.
Nadměrný dozor a nadměrné podávání zpráv. Duchovní a/nebo fyzické zdraví člena je předmětem hrozby, jestliže dotyčný opustí skupinu.

** Tato tabulka byla vytvořena z předlohy BITE (Behavior-Information-Thoughts-Emotions) sekulárního poradce pro opouštění sekt, Stevena Hassana, nalezené v jeho knize Releasing the Bonds—Empowering People to Think for Themselves, Freedom of Mind Press 2000.

.:Kvíz byl převzat od Dr. Roberta Liftona z 8 Criteria of Cult Mind Control.

JSTE „POD VLIVEM“ DESTRUKTIVNÍ SKUPINY?

U tohoto kvízu není vědecky určen počet odpovědí „ano,“ který by ukazoval na destruktivní skupinu. Odpověď „ano“ na jakoukoli z výše uvedených otázek však znamená, že možná není od věci přezkoumat vaši skupinu a její vliv na váš život v těchto oblastech.

PROSTŘEDÍ OVLÁDÁNÍ: Řízení vnitřních a vnějších informací, izolace od společnosti, nečlenové a bývalí členové jsou považováni za neduchovní až satanské.

 • Dělá vaše skupina před lidmi, kteří jsou vně, tajnosti ohledně vnitřních skutků, učení, činností a nauk?
 • Skrývá vaše skupina informace před novými konvertity?
 • Je komunikace uvnitř, dovnitř a ven ze skupiny nějakým způsobem řízena či cenzurována?Vidíte se stále méně se svou rodinou a přáteli, kteří do vaší skupiny nepatří nebo kteří neschvalují její systém nauk?

OKULTNÍ MANIPULACE: Vůdci tvrdí, že jsou „vyvoleni“ Bohem, aby nesli „okultní příkazy“ (účel skupiny), úsilí, které musí nahradit všechny ostatní potřeby.

 • Má vaše skupina totalitní strukturu: přísné, shora centralizované řízení?
 • Myslí si vaše skupina či systém nauk, že má jedinou nebo nejvyšší „pravdu,“ anebo že zná řešení celosvětových problémů?
 • Cítí se členové vaší skupiny jako zvlášť vybraní, nadřazení, výluční či nejlepší?
 • Používá vaše skupina časté veřejné reference či vyjádření, že smysl jejího poslání nebo programu se zesiluje?
 • Vyhledávají členové od vůdců skupiny schválení svých osobních životních rozhodnutí?
 • Cítíte se tlačeni, abyste dávali skupině část svého příjmu nebo abyste utráceli peníze za školení, knihy či speciální projekty?
 • Jsou finanční potřeby skupiny důležitější než váš vlastní blahobyt?
 • Odkládáte či ignorujete vaše osobní potřeby, abyste uspokojili potřeby skupiny?
 • Upřednostňujete poslání vaší skupiny před svými vlastními cíli a ideály? Stojí zájmy skupiny před vašimi vlastními zájmy?

POŽADAVEK ČISTOTY: Svět, který zakoušíme, je výrazně rozdělen do dvou kategorií—na dobrý a zlý, podle definice skupiny. Jsou používány prostředky viny a zahanbení, aby se podřízení podrobili přísným měřítkům a ideálům skupiny.

 • Znamená čistota a dobrota, že jste ve vaší skupině, a nečistota či zlo, že jste mimo vaši skupinu?
 • Je váš způsob uvažování my-oni, náš-versus-jejich?
 • Má vaše skupina/váš systém jasného vnějšího nepřítele?
 • Diskriminuje vaše skupina někoho kvůli rase či pohlaví?
 • Cítíte, že je na vás naléháno, abyste měli účast na shromážděních skupiny, jejích akcích, přednáškách a seminářích? Cítíte se vinni, pokud se toho nezúčastníte?

KULT VYZNÁNÍ: Vynucené vyznání hříchu (definovaného skupinou) se stává prostředkem k zneužívání, nikoli k útěše jednotlivce.

 • Má vaše skupina systém trestu a odměny za chování?
 • Kritizuje či ponižuje vaše skupina veřejně členy?
 • Kritizuje, vyhýbá se, opouští či ponižuje vaše skupina jednotlivce, kteří ji opouštějí?

POSVÁTNÁ VĚDA: Učení skupiny je považováno za nejvyšší „Pravdu,“ o které se nesmí pochybovat a která se nesmí kritizovat.

 • Jsou názory vašeho vůdce nebo systém nauk považovány za bezchybné či posvátné?
 • Následujete konkrétní osobu či systém nauk, který vyžaduje bezvýhradnou poslušnost a loajalitu?
 • Odrazuje vaše skupina lidi od pochybností, kritiky či myšlenek, které se liší od jejího systému nauk?
 • Máte tendenci odůvodňovat si všechno, co skupina dělá, i když je to v rozporu s vaším rozlišováním dobra a zla?
 • Je na pochybnosti pohlíženo jako na nedostatek víry, oddanosti, věrnosti či jako na neloajálnost?
 • Stalo se „vaše myšlení“ pro vaši skupinu „nepřítelem“?

JAZYK JAKO NÁSTROJ K OVLÁDÁNÍ: Sekty vytvářejí jazykové termíny pro ně typické, kterým rozumí pouze lidé uvnitř skupiny. Pseudokřesťanské sekty používají křesťanskou terminologii s překrouceným významem.

 • Má vaše skupina vlastní slova, klišé, slogany, pokřiky, modlitby a doktrinální fráze, které podporují její stanovisko?

DOKTRÍNA FORMUJE ČLOVĚKA: Vlastnosti člena a jeho identita je přetvořena – ne v souladu se schopnostmi a jedinečnými dary člověka – nýbrž aby splňoval přísná měřítka o jednotném doktrinálním typu člověka.

  • Cítíte potřebu přizpůsobit vaše „myšlení,“ aby bylo v souladu se standardními odpověďmi skupiny?
  • Zjišťujete často, že děláte ve vaší skupině nebo kvůli tlaku ostatních členů více věcí, než byste dělali sami od sebe?
  • Cítíte se často vyčerpáni zdlouhavými činnostmi skupiny, setkáními a plány?

OMEZOVÁNÍ BYTÍ: Atmosféra, kde jsou nečlenové či bývalí členové považováni za světské, neduchovní a satanské, jejichž hlavním cílem je „pronásledovat“ ty, kteří zůstávají ve skupině—zdroji veškerého „bytí” a spasení.

 • Cítíte potřebu „zachránit“ či obrátit ostatní, aby byli ve vaší skupině?
 • Je šance opustit vaši skupinu hrozná a obtížná?
 • Bylo vám řečeno, že by se vám mohlo stát něco zlého, kdybyste odešli?
 • Cítíte potřebu odejít potají?
 • Skupinová paranoia: Je vaše skupina posedlá tím, že si myslí, že ostatní skupiny či lidé s odlišnou vírou vám chtějí škodit?

JSTE V DESTRUKTIVNÍ SKUPINĚ?  Můžete říci, jestli…

 • Máte problém důvěřovat druhým a vytvářet nová přátelství a důvěrné vztahy
 • Máte malou sebeúctu, nízké mínění o sobě či ztrácíte identitu
 • Máte problém činit jednoduchá rozhodnutí a volby
 • Cítíte se, jako byste právě vyrůstali a stávali se vyzrálým dospělým
 • Potlačujete city nebo máte problém je patřičně vyjádřit
 • Často se cítíte sklíčeně, jste úzkostní a nervní
 • Cítíte se osaměle, opuštěně, vinni, nedůvěřujete
 • Máte problémy s krátkodobou pamětí
 • Cítíte, že nemáte nic, v co byste věřili
 • Často cítíte vůči vaší skupině hněv a zlost
 • Máte noční můry a špatné sny
 • Cítíte, že je obtížné či nemožné zastavit praštěné či jiné rituální praktiky skupiny

VERŠE, KTERÉ POMÁHAJÍ, ABY SE LIDÉ VZPAMATOVALI Z SEKTY:

Bůh usiluje o osobní vztah se mnou:

 • Zjevení 3:20:  Ježíš prohlašuje, že přijde a bude se mnou večeřet.
 • Lukáš 15:1-7:  Pastýř opouští 99 ovcí, aby nalezl jednu ztracenou.
 • Lukáš 15:11-32:  Otec obskakuje (věnuje se) svého marnotratného syna.

Bůh se stará o veškeré maličkosti v mém životě:

 • Žalm 33:13-15:  „Hospodin se dívá z nebe, vidí všechny lidské syny, ze svého pevného trůnu shlíží na všechny, kdo obývají zemi. On utvořil srdce každého z nich, on též rozumí všem jejich skutkům.“
 • Filipanům 4:6-7: „’Netrapte se‘ ‚žádnou‘ starostí.“ (A tak se nemusíte obviňovat, že se modlíte za „maličkosti“ Bůh se stará.)

V Ježíšových rukou jsem v bezpečí (Jan 10:28-29):

 • Jan 10:27-28:  Ježíšovy ovce Ježíše následují a „nikdy“ nezahynou.
 • Jan 6:68:  Ke „komu“ půjdeme? Odpověď: k Ježíši pro věčný život.
 • Jan 6:37:  „Všichni,“ které dává Otec, přijdou k Ježíši a on nikoho nevyžene ven.

V Kristu jsem očištěn / ospravedlněn:

 • 2. Korinťanům 5:21:  Ježíš se stal „hříchem“ kvůli mně.
 • 1. Petr 2:24:  Na svém těle nesl mé osobní „hříchy.“

Jestliže Ježíš zaplatil za VŠECHNY mé hříchy, jaký mohu spáchat hřích, za který on nezaplatil a kvůli kterému bych ztratil věčný život? Další verše o tom, že Ježíš je naše spravedlnost:

 • Filipanům 3:9:  „V něm“ jsem ospravedlněn.
 • Římanům 8:1:  Dokud jsem „v Kristu,“ neexistuje pro mne ŽÁDNÉ odsouzení. Boží láska ke mně je bezpodmínečná.
 • Římanům 8:38-39:  Nic mne nemůže „odloučit“ od Boží lásky.
 • 1. Jan 4:18:  Dokonalá „láska“ zahání „strach.“

Můj život „v Kristu“ je „naplněn“ nadějí, pokojem a radostí:

 • Římanům 15:13:  „Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem.“
 • Římanům 14:17:  Boží království = spravedlnost, pokoj, radost.
 • Joel 2:25:  Bůh „nahradí“ ztracené roky.

Pro více informací:

 

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: English Spanish Portuguese, Portugal

Author: Webmaster