SPASENÍ – Co je zapotřebí k získání věčného života?

Prayer

SPASENÍ – Co je zapotřebí k získání věčného života?

Proč žít nadále v nejistotě, zda-li tě Bůh přijme, až zemřeš? Evangelium (Dobrá zpráva) o Ježíši Kristu je jednoduché, protože Bůh tě MILUJE! TOUŽÍ po tobě a chce s tebou trávit věčnost! Ale před tím, než můžeš být dostatečně čist pro vstup do Boží přítomnosti, si musíš nechat své hříchy (nečisté postoje, jednání a myšlenky) vyřešit. Jestliže chceš být „zachráněn“ před trestem za své hříchy (nespravedlivé skutky), abys mohl žít navždy s Bohem, nech se vést těmito pěti kroky a modli se (ze srdce) doporučenou modlitbu uvedenou na konci. Pamatuj, že slova nejsou důležitá. Bůh naslouchá tvému srdci:

1. STRUČNĚ UZNEJ, ŽE JSI PADL: Připusť, že jsi hříšník (někdo, kdo neposlouchal Boží normy) a že stojíš před Bohem zavržen a jsi vinen vším, co jsi dělal a co nebylo příjemné Jeho očím. Protože jsme všichni zhřešili (neposlechli Boha), Bible říká, že trestem za náš hřích je „smrt“ a věčné oddělení od Boha.

 • Římanům 3:23:Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.“ **
 • Římanům 6:23:Mzdou [splacením] hříchu je smrt; ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu, našem Pánu.“
 • Jakub 2:10: „Kdo by totiž zachoval celý zákon, a jen v jednom přikázání klopýtl, provinil se proti všem.“

2. DOBRÉ SKUTKY NEMOHOU ODČINIT SKUTKY ŠPATNÉ: Uznej, že Bůh říká, že platba za potrestání našich „hříchů“ je tak veliká, že žádné množství „dobrých skutků,“ které vykonáme, nemůže zaplatit požadovanou cenu za výkupné z tohoto trestu. Písmo vysvětluje, že jakékoli spravedlivé skutky učiněné při pokusu zalíbit se Bohu nemají v Božích očích jinou cenu, než jakou mají „špinavé hadry“!

 • Izajáš 64:6: „Jako nečistí jsme byli všichni, všechna naše spravedlnost jako poskvrněný šat…“
 • Efezským 2:8-9: „Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar: Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“
 • Římanům 11:6: „Když z milosti [nezasloužené laskavosti], tedy ne na základě skutků: jinak by milost nebyla milostí.“
 • Římanům 3:28: „Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona.“

3. JEŽÍŠ TU CENU ZAPLATIL: Jedině Ježíš, jenž byl Bohem v těle (viz Filipským 2:5-11), byl natolik hodnotným, aby zaplatil cenu požadovanou za odpuštění našich hříchů. Jelikož spasení od našich hříchů (tj. věčný život) stálo příliš mnoho na to, abychom je mohli získat svým dobrým chováním, Ježíš zaplatil ÚPLNOU cenu požadovanou za osvobození z našeho dluhu za hřích, abychom mohli být volní, a je nám dovolen vstup do Boží přítomnosti. Kristovou zástupnou platbou za naše hříchy, a to jeho smrtí, mohl Bůh zůstat spravedlivý (co se týče plného splacení špatných skutků, které jsme učinili) a zároveň rozhojnit lásku a slitování vůči nám.  Když přijmeme platbu, kterou za nás Ježíš učinil, Bůh nám ihned uděluje odpuštění od špatných skutků, které jsme udělali (v minulosti, přítomnosti a budoucnosti) a činí nás, vzhledem ke Kristově usmiřující krvi a skrze obnovující dílo Ducha svatého, duchovně čistými a přijatelnými ve Svých očích. Tento dar věčného života je nabízen „zdarma“ každému, kdo akceptuje Jeho smrt a vzkříšení.

 • Římanům 6:23: „Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu.“
 • Římanům 4:4-5: „Kdo se vykazuje skutky, nedostává mzdu z milosti [nezasloužené laskavosti], nýbrž z povinnosti. Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost.“
 • Římanům 10:9-11, 13: „Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme ke spasení, neboť Písmo praví: Kdo v něho věří, nebude zahanben. …Neboť každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen.“
 • 1. Korintským 15:1-4: „Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte, a skrze něž docházíte spásy… Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem.“

4. PŘIJMI ZDARMA TENTO DAR TÍM, ŽE PŘIJDEŠ K JEŽÍŠI: Ježíš nám nabízí zdarma svůj dar věčného života výměnou za naše hříchy, předtím však, než lze uplatnit Jeho platbu za náš dluh za hřích,  k Němu musíme přijít a přijmout Jeho dar. Tento dar můžeš přijmout skrze přímou modlitbu k Ježíši. Požádej osobně Ježíše, aby ti odpustil tvé hříchy a aby byl Pánem, Bohem a Spasitelem tvého života.

 • Marek 2:7, 10-11: „Co to ten člověk říká? Rouhá se! Kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh?…Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy’ – Řekne tomu ochrnutému – Pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů!“
 • Jan 6:37: „Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven.“
 • Římanům 10:9: „Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána, a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen….Neboť každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen.“
 • Skutky 22:16: „…vzývej jeho jméno, abys byl obmyt ze svých hříchů.“
 • Jan 10:27-28: „Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život, nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve.“

PrayerPokud bys rád od Ježíše získal tento dar věčného života, pomodli se vzorovou modlitbu spasení uvedenou níže. Možná, že si ji budeš chtít upravit do svých vlastních slov. Pamatuj si, že moc není ve slovech, která se modlíš. Bůh upřeně naslouchá upřímnosti tvého srdce:

“Drahý Pane Ježíši,

Přicházím k tobě se zjištěním, že jsem hříšníkem. Porušil jsem tvé zákony a nejsem hoden být ve tvé svaté přítomnosti. Uznávám, že trest za můj hřích je věčné odloučení od tebe a že nic, co udělám, nemůže odčinit mé špatné skutky, které jsem napáchal. Přijímám cenu, kterou jsi za můj hřích zaplatil, když jsi za mne před dávnými lety zemřel. Nyní tě žádám, drahý Pane Ježíši, abys přišel do mého srdce, odpustil mi všechny mé hříchy a byl mým Pánem a Spasitelem. Dávám ti vládu nad svým životem a obdržím tvého Ducha svatého na důkaz mého přijetí do tvé rodiny. Děkuji ti za prolití tvé vzácné krve za mne a za můj nárok na věčný život. Miluji tě, Pane!

Ve jménu Ježíše, Amen.“

5. TVŮJ ŽIVOT JE V KRISTU ZABEZPEČEN: Modlil-li ses, abys přijal Krista a byl duchovně znovuzrozen (obnovený Duchem Božím), Bible vysvětluje, že patříš Ježíši a že jsi byl přijat z rodiny Satana do rodiny Boží. Vítej v Boží rodině!

Pochop, že jakožto Boží dítě jsi navždy v bezpečí v jeho rodině! Jako neexistuje nic, co by mohlo udělat tvé vlastní dítě, abys s ním zpřetrhal svůj vztah, který k němu máš jako ke svému synu či dceři, takové je to i s Bohem. Jakmile jsi se duchovně „znovuzrodil“ do Boží rodiny, patříš MU po celou věčnost! Protože trest za všechny tvé hříchy – minulé, současné a budoucí – je usmířen Kristovou krví, jsi v Božích očích spravedlivý – již nadále nejsi ve svých nedůstojných hadrech pýchy, nýbrž jsi čistý a bezúhonný, přikrytý neocenitelnou krví Kristovou. Jeho Duch svatý přichází, aby v tobě přebýval, a ty začínáš nový život, když tě zevnitř proměňuje. Vskutku, to znamená Věčný Život! Nyní ho máš a máš jej na věčnost!

 • Jan 5:24: „Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, věčný život a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.“
 • Jan 6:47: „Amen, amen, pravím vám, kdo věří, život věčný.“
 • Římanům 8:1: „Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši.“
 • Římanům 8:8-9: „ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci Ducha, jestliže ve vás Duch Boží přebývá. Kdo nemá Ducha Kristova, ten není Jeho.“
 • Římanům 8:14: „Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.“
 • 2. Korintským 5:17: „Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!“

===========

** Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré citace Písma z Ekumenické Bible

For more information see:

bullets I PRAYED TO RECEIVE JESUS. WHAT NOW? — Should I Join a Church? If So, How Do I Find a Good Church? How Do I Know God’s Will and Avoid Satan’s Deceptions?

bullets SHOULD WE PRAY TO JESUS? – If so, why Does Jesus Teach us to Pray to the Father? (4jehovah.org)

 

 

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: English Spanish Portuguese, Portugal

Author: Webmaster