Co je to Trojice? Kde má tato doktrína původ?

Yes, You Should Believe in the Trinity book

PDF

CO JE TO TROJICE?  Kde má tato doktrína původ?

Učení o Trojici je víra, že se Bible zmiňuje o třech božských osobách — Otci, Synu (Ježíši Kristu) a Duchu svatém— které jsou jedním Bohem. Ve svých osobnostech se liší, a přece zachovávají ve své podstatě jednotu jakožto jeden pravý Bůh. Nejlepší definici Trojice nalezneme ve Vyznání Quicumque, které bylo stanoveno církví ve čtvrtém století.

 VYZNÁNÍ QUICUMQUE (výňatky): 

„…abychom uctívali jednoho Boha v Trojici, a Trojici v jednotě, abychom nezaměňovali osoby, ani neoddělovali podstatu. Jiná je totiž osoba Otce, jiná osoba Syna, jiná osoba Ducha svatého. Avšak božství Otce, Syna a Ducha svatého je jedno, stejná je jejich sláva a souvěčná je jejich vznešenost. Jaký je Otec, takový je Syn, takový je Duch svatý. Nestvořený je Otec, nestvořený je Syn, nestvořený je Duch svatý…věčný je Otec, věčný je Syn, věčný je Duch svatý. A přece nejsou tři věční, ale jen jeden věčný. Jako nejsou tři nestvoření, ani tři nezměrní, ale jeden nestvořený a jeden nezměrný. Podobně je všemohoucí Otec, všemohoucí Syn a všemohoucí Duch svatý. A přece nejsou tři všemohoucí, nýbrž jeden všemohoucí.

Tak je Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch svatý, a přece nejsou tři bohové, ale jen jediný Bůh. Stejně tak je Pánem Otec, Pánem je Syn a Pánem je Duch svatý, ale nejsou tři Páni, ale jen jediný Pán. Protože jako jsme nuceni v křesťanské víře vyznávat jednotlivě každou osobu jako Boha a Pána, stejně tak je nám zakázáno…říkat, že existují tři bohové nebo páni. Otec nebyl učiněn z ničeho: nebyl ani stvořen , ani zrozen. Syn je jen z Otce, neučiněný, nestvořený, ale zrozený. Duch svatý je z Otce a Syna: neučiněný, nestvořený, nezrozený, nýbrž vycházející.

Jeden je tedy Otec, nikoli tři otcové; jeden je Syn, nikoli tři synové; jeden je Duch svatý, nikoli tři duchové svatí. A v této trojici není nic dřív nebo později, nic není větší ani menší, ale všechny tři osoby jsou navzájem souvěčné a rovné, takže je třeba vždy uctívat, jak již bylo výše řečeno, jednotu v Trojici a Trojici v jednotě. Kdo chce být spasen, musí takto smýšlet o Trojici.

K věčné spáse je však pro člověka potřebné, aby pevně věřil i ve vtělení našeho Pána Ježíše Krista. Je totiž správná víra, abychom věřili a vyznávali, že náš Pán Ježíš Kristus, Boží Syn, je Bohem i člověkem. Je Bůh, zrozený před věky z podstaty Otce, je člověk, narozený v čase z podstaty matky. Je dokonalým Bohem a dokonalým člověkem, složeným z rozumové duše a lidského těla. Je roven Otci podle božství, ale menší než Otec podle lidství. I když je Bohem a člověkem, nejsou dva Kristové, nýbrž je jen jeden Kristus. Je jeden nikoli proto, že by se božství stalo tělem, nýbrž proto, že lidství bylo přijato do Boha. Zcela a pouze jeden, nikoli ve spojených podstatách, nýbrž v jednotě osoby. Neboť jako rozumová duše a tělo jsou jeden člověk, tak Bůh a člověk jsou jeden Kristus…“

Toto Vyznání bylo napsáno, aby do rané církve nepronikly TŘI HEREZE:

 • DYNAMICKÝ MONARCHIANISMUS: Bůh mocným způsobem přebýval v Ježíši, avšak Ježíš nebyl samotným Bohem.
  • Popírá Jan 1:1: „…Slovo bylo Bohem.”
 • MODALISMUS (Sabellianismus): Otec, Syn a Duch svatý jsou podoby JEDNÉ osoby, nikoli tři oddělené osoby.
  • Popírá Matouš 3:16-17 – Ježíšův křest = 3 osoby naráz
  • Popírá Jan 17 – Ježíš se modlí k Otci = Oddělené vůle
 • TRITEISMUS (Arianismus / Polytheismus): Otec, Syn a Duch svatý jsou TŘI oddělení bohové.
  • Popírá Židovskou šému: Deut. 6:4: „Naslouchej, Izraeli: Hospodin, náš Bůh, je jeden!”

BIBLICKÝ PODKLAD PRO TROJICI: Existuje pouze JEDEN Bůh

IZAJÁŠ 46:9: „…já jsem Bůh a žádný jiný není, jsem Bůh a není žádný kromě mne.” **

IZAJÁŠ 43:10-11: „…porozuměli, že já jsem. Žádný bůh nebyl přede mnou utvořen a ani po mně nebude. Já, já sám jsem Hospodin a není spasitele kromě mne.”

IZAJÁŠ 44:6, 8: „Toto praví Hospodin, král a vykupitel Izraele, Hospodin zástupů:: ‚Já jsem první a já jsem poslední, kromě mě není žádný Bůh… Vy jste mí svědkové! Je snad nějaký Bůh kromě mě? Ne, jiná Skála není, já o žádné nevím.’ ”

IZAJÁŠ 45:21-22: „…Kdo jiný než já, Hospodin? Kromě mě jiný Bůh není, spravedlivý Bůh a spasitel-není tu žádný kromě mne! Obraťte se ke mně, ať jste spaseny, všechny zemské končiny –  vždyť já jsem Bůh a žádný jiný není.”

1 TIMOTEUS 1:17: „Králi věků… jedinému Bohu.”

1 KORINTSKÝM 12:4-6: „Jsou různé dary, ale tentýž Duch, jsou různé služby, ale tentýž Pán, jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh..”

MATOUŠ 28:19:  „…křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.”

TABULKA VÝSKYTU TROJICE V PÍSMU -BOZSKÉ VLASTNOSTI

BOŽSKÉ VLASTNOSTI
OTEC
SYN
DUCH SVATÝ
Všudypřítomnost
Jer.23:24; 1 Král. 8:27
Matouš 28:20; 18:20; Jan 1:48
Žalm 139:7
Vševědoucnost
Žalm 147:5; 1 Jan 3:20; 1 Král 8:39
Jan 16:30; 2:24-25
1 Korintským 2:10-11
Všemohoucnost
Jer. 32:17,27; Mt. 19:26; Lukáš 1:37; Žalm 135:6
Matouš 28:18; Jan 16:15; Židům 1:3
Římanům 15:19
Svatost
Zjevení 15:4
Skutky 3:14
Římanům 1:4
Věčnost
Žalm 90:2; Římanům 16:26
Židům 7:3; Izajáš 9:6; Jan 8:58
Židům 9:14
Každý popsán jako TA PRAVDA
Jan 7:28
Jan 8:32,36; 14:6; Zjevení 3:7
Jan 16:13; 1 Jan 5:6-7
Pán
Lukáš 1:32; 10:21
Římanům 10:9; Filipským 2:11
2 Korintským 3:17
Bůh
1 Petr1:2; Filip. 2:11
Mat. 1:23; Iz. 9:6; Jan 1:1; 8:58; 20:28; Kol. 1:19, 2:9, Titus 2:13; 2 Pt. 1:1; Žid. 1:8; Sk. 20:28; 1 Jan 1:2; 5:20; Zech. 12:10; 11:13
Skutky 5:3-4; 1 Korintským 3:16-17; Skutky 28:25-27; srov. Iz. 6:8-10
Všemocný
Genesis 17:1
Zjevení 1:8; 22:12-13, 20
Zecharjáš 4:6

TABULKA VÝSKYTU TROJICE V PÍSMU -BOZSKÉ SKUTKY

BOŽSKÉ DÍLO
OTEC
SYN
DUCH SVATÝ
Stvoření
Genesis 2:7; Žalm 102:25; Izajáš 44:24
Jan 1:3; Kolosanům 1:16; Židům 1:2
Genesis 1:2; Job 33:4; Žalm 104:30
Vtělení
Židům 10:5
Židům 2:14; Filipským 2:7
Lukáš 1:35;
Matouš 1:18
Kristovo Vzkříšení
1 Tesalonickým 1:10; Řím. 6:4; Efezským 1:20
Jan 10:17-18; Jan 2:18-22
Římanům 1:4; 8:11
Posvěcují
Exodus 31:13; Juda 1
Židům 2:11; 10:10
1 Petr 1:2
Jsou život
Deuteronomy 30:20
Kolosanům 3:4; Jan 14:6
Římanům 8:10
Dávají věčný život
Římanům 6:23
Jan 10:28
Galatským 6:8
Křísí mrtvé
Jan 5:21a; Deut. 32:39
Jan 5:21b
Římanům 8:11
Inspirují Proroky
Židům 1:1
2 Korintským 13:3
Mk. 13:11; Sk. 28:25-27

================

** Veškeré citace Písma jsou z Překladu 21.století.

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: English Spanish Portuguese, Portugal

Author: Webmaster